تور دبی 3 شب پرواز ایر عربیا ویژه دی 98

تور دبی 3 شب پرواز ایر عربیا ویژه دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,442,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,639,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,743,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,743,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,927,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,314,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,074,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,402,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,639,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,424,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,809,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,634,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,272,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,789,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,273,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,272,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,639,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,272,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,588,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,287,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,822,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,949,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,833,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,383,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,573,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,464,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,175,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,464,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,573,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,054,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,639,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,604,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,462,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,471,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,617,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,655,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,904,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,191,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,621,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,007,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,676,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,756,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,776,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,756,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,318,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,312,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,457,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,162,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,478,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,732,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,756,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,487,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,217,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,039,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,332,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,523,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,238,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,719,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,774,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,312,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,872,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,412,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه فستیوال خرید دی ماه 98 (تاریخ های رفت 14 ، 17 ، 21 و 24  )

نرخ کودک زیر 2 سال 2.011.000 تومان می باشد.
ویژه تاریخ های رفت 14 ، 17 ، 21 و 24  دی ماه  1398
همراه با بار 30 کیلو رایگان در پرواز
در صورت درخواست تور به تاریخ های رفت 17 و 24 دی ماه مبلغ 100.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد .
در صورت درخواست کترینگ غذایی 90.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql