تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 11 دی 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 11 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,402,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,454,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,138,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,138,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,138,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,506,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,209,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,532,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,138,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,532,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,688,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,752,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,766,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,896,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,844,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,844,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,896,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,923,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,922,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,948,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,923,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,246,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,316,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,316,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,026,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,026,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,104,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,799,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,156,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,468,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,333,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,494,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,735,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,572,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,826,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,572,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,826,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,572,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,702,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,108,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,728,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,954,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,014,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,448,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,196,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,082,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,404,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 11 دی ماه 98

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql