تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه بهمن 98

تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
FROM 15 JAN
توضیحات : FROM 15 JAN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
FROM 15 JAN
توضیحات : FROM 15 JAN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
FROM 11 JAN
توضیحات : FROM 11 JAN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
FROM 12 JAN
توضیحات : FROM 12 JAN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه22 الی 30 بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

این پکیج در 24و25 بهمن 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql