تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی ماه 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی ماه 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
466,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

ویژه  14 الی 18 دی ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

این پکج در تاریخ 16 دی 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ 20,17 دی 50.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql