تور دبی 3 شب با پرواز  امارات ویژه زمستان ماه 98

تور دبی 3 شب با پرواز امارات ویژه زمستان ماه 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,774,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,884,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,764,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,973,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,486,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,973,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valin Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,633,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,164,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,327,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,139,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,662,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,536,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,773,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Stanard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Stanard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,547,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,788,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Stanard Room - Charge 29 Dec - 02 Jan DBL 115 AED SNG SNG 230 AED
توضیحات : Deira - Stanard Room - Charge 29 Dec - 02 Jan DBL 115 AED SNG SNG 230 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,614,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Studio Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Studio Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,603,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,324,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - 21Dec - 15 jan DBL 30 AED SNG 60 AED Charge 28 Dec - 04 Jan DBL 133 AED SNG 266 AED
توضیحات : Deira - Standard Room - 21Dec - 15 jan DBL 30 AED SNG 60 AED Charge 28 Dec - 04 Jan DBL 133 AED SNG 266 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,669,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,552,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,923,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,713,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,949,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,503,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,022,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,964,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Deluxe Room - Charge 29 Dec - 03 Jan DBL 110 AED SNG 220 AED
توضیحات : Deira - Deluxe Room - Charge 29 Dec - 03 Jan DBL 110 AED SNG 220 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,033,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,331,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Classic Room - Charge 29 Dec - 03 Jan DBL 275 AED SNG 550 AED , Galla Dinner PP 185 AED
توضیحات : Deira - Classic Room - Charge 29 Dec - 03 Jan DBL 275 AED SNG 550 AED , Galla Dinner PP 185 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,033,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,331,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Premium Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Premium Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,055,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,684,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Supeior Room - Charge 29 Dec - 02 Jan DBL 165 AED SNG 330 AED
توضیحات : Deira - Supeior Room - Charge 29 Dec - 02 Jan DBL 165 AED SNG 330 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,532,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,066,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,627,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,254,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,324,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Superior Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Superior Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,122,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,409,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,519,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,848,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,696,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,214,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Deluxe Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Deluxe Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,856,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,707,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,662,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - One Bed Room City View - Charge 28 Dec , 02 Jan DBL 160 AED SNG 320 AED, Galla Dinner PP 320 AED
توضیحات : Sheikh Zayed - One Bed Room City View - Charge 28 Dec , 02 Jan DBL 160 AED SNG 320 AED, Galla Dinner PP 320 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,878,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,762,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,721,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Avani Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Avani Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,922,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,406,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Suite - Charge 28 Dec - 03 Jan DBL 165 AED SNG 330 AED , Galla Dinner PP 355 AED
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Suite - Charge 28 Dec - 03 Jan DBL 165 AED SNG 330 AED , Galla Dinner PP 355 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,032,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,069,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,137,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,942,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,098,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,806,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,927,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Standard Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,248,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,187,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,369,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,524,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,319,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,634,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,858,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,721,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Superior Room - Charge 28 Dec - 03 Jan DBL 390 AED SNG 780 AED390 AED SNG 780 AED , Galla Dinner 880 AED
توضیحات : Sheikh Zayed - Superior Room - Charge 28 Dec - 03 Jan DBL 390 AED SNG 780 AED390 AED SNG 780 AED , Galla Dinner 880 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Classic Room - Rate Valid Until Check Out 27 Dec
توضیحات : Deira - Classic Room - Rate Valid Until Check Out 27 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,481,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Deira - Classic Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Deira - Classic Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,109,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,082,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,546,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,451,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Classic Room - Rate Valid Check in From 3 Dec Until Check Out 27 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Classic Room - Rate Valid Check in From 3 Dec Until Check Out 27 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,731,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,462,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Guest Room - Rate Valid Until Check Out 28 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Guest Room - Rate Valid Until Check Out 28 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,731,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,462,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,731,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,462,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,566,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Room - Rate Valid Until 28 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Room - Rate Valid Until 28 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,566,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,259,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Studio Room - Charge 20-15 Jan DBL DBL 23 AED SNG 45 AED
توضیحات : Sheikh Zayed - Studio Room - Charge 20-15 Jan DBL DBL 23 AED SNG 45 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,306,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Room - Charge 20-24 Dec , DBL 300 AED , SNG 600 AED , Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Room - Charge 20-24 Dec , DBL 300 AED , SNG 600 AED , Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,578,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,162,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,847,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Room - Rate Valid Until Check Out 24 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,173,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,697,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,392,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,133,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,822,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,657,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Jumeirah - Classic Room Sea View - Rate Valid Check in 3 Dec Until Check Out 23 Dec
توضیحات : Jumeirah - Classic Room Sea View - Rate Valid Check in 3 Dec Until Check Out 23 Dec
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,342,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,014,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,617,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,617,000 تومان
Ras Al Khaimah - Deluxe Room Garden View - Start Rate From 11 Jan Charge 14-22 Feb DBL 54 AED SNG 160 AED
توضیحات : Ras Al Khaimah - Deluxe Room Garden View - Start Rate From 11 Jan Charge 14-22 Feb DBL 54 AED SNG 160 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,703,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,617,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,617,000 تومان
Ras Al Khaimah - Deluxe Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 100 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
توضیحات : Ras Al Khaimah - Deluxe Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 100 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,778,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,507,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,507,000 تومان
Palm - Deluxe Room - Start Rate From 12 Jan , Charge 11-24 Feb DBL 158 AED SNG 316 AED Charge 24 Feb 18 Mar DBL 105 AED SNG 110 AED
توضیحات : Palm - Deluxe Room - Start Rate From 12 Jan , Charge 11-24 Feb DBL 158 AED SNG 316 AED Charge 24 Feb 18 Mar DBL 105 AED SNG 110 AED
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه زمستان 98

اولین تاریخ ورود مسافر : 11 دی ماه  1398
آخرین تاریخ خروج مسافر : 28 اسفند ماه 1398
( ترانسفر فرودگاهی شامل تورهای 3 شب به بالا انجام پذیر می باشد )
نرخ ریالی درج شده در پکیج ، مربوط به شروع نرخ پروازهای Point Of Sales ماهان بوده است . لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید .
ترانسفر رایگان بر روی پروازهای ترمینال 1 ، 2 و 3 که از ساعت 10 صبح لغایت 22:00 باشد ، انجام می پذیرد
مبنای محاسبات پکیج ، برروی پرواز ماهان و قیمت هر نفر بزرگسال 1.970.000 تومان ، هر نفر کودک 1.476.000 تومان و نوزاد 197.000 تومان می باشد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql