تور دبی 5 شب با پرواز  ماهان ویژه نوروز 99

تور دبی 5 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
ROOM ONLY
توضیحات : ROOM ONLY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
ROOM ONLY
توضیحات : ROOM ONLY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
PREMIUM ROOM
توضیحات : PREMIUM ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPEEIOR ROOM
توضیحات : SUPEEIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
ONE BED ROOM/APARTEMANT CITY VIEW
توضیحات : ONE BED ROOM/APARTEMANT CITY VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
AVANI ROOM
توضیحات : AVANI ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE SUITS
توضیحات : DELUXE SUITS
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
PREMIUM ROOM
توضیحات : PREMIUM ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
ALOFT ROOM
توضیحات : ALOFT ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
ALOFT ROOM
توضیحات : ALOFT ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
GUEST ROOM
توضیحات : GUEST ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
FAIRMONT ROOM
توضیحات : FAIRMONT ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
GRAND ROOM
توضیحات : GRAND ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
STUDIO ROOM
توضیحات : STUDIO ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,250,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,440,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
DELUXE ROOM GARDEN
توضیحات : DELUXE ROOM GARDEN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
Ocen King Room نرخ نهایی با کانتر چک شود
توضیحات : Ocen King Room نرخ نهایی با کانتر چک شود
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
PREMIUM ROOM
توضیحات : PREMIUM ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
SUPERIOR ROOM
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
DELUXE ROOM
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 1399

تاریخ های رفت: 29 اسفند، 4 الی 9  فروردین ماه 

لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .

هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم

هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم

هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم

نرخ کودک زیر دو سال 1.550.000 تومان می باشد.پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql