تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
land view
توضیحات : land view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
side sea
توضیحات : side sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
std garden
توضیحات : std garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
std land
توضیحات : std land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 9، 10 ، 11 ، 12 فروردین 99

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql