تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 29 دی 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 29 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 29 دی 98

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql