تور تایلند (4شب پوکت +3شب بانکوک) با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور تایلند (4شب پوکت +3شب بانکوک) با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,790,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 12.830.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 12.830.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,960,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.300.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.300.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,850,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 12.990.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 12.990.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,030,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.510.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.510.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,000,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.410.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.410.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,100,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.680.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.680.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,100,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 10.610.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 10.610.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,940,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.260.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.260.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,930,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.230.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.230.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,030,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.510.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.510.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,330,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 14.360.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 14.360.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
10,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,210,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.970.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.970.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,320,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 14.340.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 14.340.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,340,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 14.970.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 14.970.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,500,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 15.440.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 15.440.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,490,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 15.390.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 15.390.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,540,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 14.970.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 14.970.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,780,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 16.220.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 16.220.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,040,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 16.380.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 16.380.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,070,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 16.470.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 16.470.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,200,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 17.420.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 17.420.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,790,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 18.540.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 18.540.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.120.000 تومان
توضیحات : نفر سوم بزرگسال: 13.120.000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99

تاریخ رفت : 28 اسفند الی 8 فروردین

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql