تور گوا 7 شب پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور گوا 7 شب پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
ELITE ROOM
توضیحات : ELITE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DELUXE COMPACT ROOM
توضیحات : DELUXE COMPACT ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
DELUXEPREMIER ROOM
توضیحات : DELUXEPREMIER ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
GRAND ROOM
توضیحات : GRAND ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,795,000 تومان
LAGOON TERRACE
توضیحات : LAGOON TERRACE
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • عکس 4*6
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • گشت شهری
  1 گشت بازدید از گوا
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت:  29 اسفند و 7 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.295.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql