تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,788,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,540,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:25 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz