تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,988,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,740,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:26 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz