تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,988,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,740,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:27 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz