تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 2 و4 و 9 اسفند 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 2 و4 و 9 اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,060,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 2 و  4 و 9 اسفند ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz