تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 19  اسفند 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 19 اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,785,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,055,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,055,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,985,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,065,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,545,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,655,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,925,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,665,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,665,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,555,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,535,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,665,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,555,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,725,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
10,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
10,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه  19 اسفند 98

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql