تور دبی 5 شب با پرواز  ماهان ویژه نوروز 99

تور دبی 5 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویزه نوروز 99

تاریخ رفت: 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فروردین

نرخ کودک زیر دو سال 1.670.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql