تور استانبول 4 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور استانبول 4 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت:27 اسفند الی 13 فروردین ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

این پکیج در تاریخ 27 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ 28اسفند  و 1و2و3و4 روردین 700.000 تومان افزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ 29 اسفند  1.9000.000 تومان فزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ 5و6و7 فروردین 200.000 تومان فزایش نرخ دارد .

واریز مبلغ 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql