تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:25 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql