تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت: 27 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql