تور آنتالیا 6شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

تور آنتالیا 6شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
std garden
توضیحات : std garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
std land
توضیحات : std land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 28 اسفند الی 6 فروردین 99

کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql