تور آنکارا 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 99

تور آنکارا 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
20 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 20 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
20دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 20دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
20 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 20 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
SUP ROOM 15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : SUP ROOM 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
RIXOS 15 دقیقه با تاکسی (وک)
توضیحات : RIXOS 15 دقیقه با تاکسی (وک)
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

ویژه نوروز 99

نرخ کودک زیر دو سال 899.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql