تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 2و5 اسفند 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 2و5 اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه2و5اسفند 98

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql