تور استانبول 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

تور استانبول 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99

(تاریخ های رفت: 27 و29 اسفند 1و3و4و6و7و8و10و11 فروردین)

نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان می باشد.

این پکج در تاریخ  27 اسفند  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ 29 اسفند 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ های 1 و 4 فروردین  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ  3 فروردین 350.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ 6 و 10 فروردین  100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql