تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:26اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql