تور تفلیس 7 شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

تور تفلیس 7 شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

 ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 26 اسفند تا 13 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.

این پکیج در تاریخ 27 اسفند  200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 28 اسفند 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 1 فروردین 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 3 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 4 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ های 5و6 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 10 فروردین 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql