تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه اسفند 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
side sea
توضیحات : side sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
land
توضیحات : land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
std land
توضیحات : std land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
std garden
توضیحات : std garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه اسفند 98 (تاریخ های رفت: 22و23و24 اسفند 98)

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql