تور آنتالیا 6شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

تور آنتالیا 6شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,415,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,585,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,425,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,935,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,575,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,955,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,375,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,745,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,875,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,065,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,325,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,585,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,315,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,545,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,745,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,415,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,925,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,355,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 ( تاریخ های رفت: 1و8 فروردین)

کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql