تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,945,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,125,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 4 و 9  اسفند 98

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql