تور استانبول 5 شب با پرواز ماهان ایر ویژه نوروز 99

تور استانبول 5 شب با پرواز ماهان ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99

(تاریخ های رفت: 27 اسفند الی 13 فروردین)

نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

این پکج در تاریخ های 27 اسفند 5و6و7 فروردین  200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ های  28 اسفند 1و2و3و4 فروردین  350.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکج در تاریخ  29 اسفند  1.900.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql