تور آنتالیا 6شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

تور آنتالیا 6شب با پرواز زاگرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,415,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,585,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,425,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
-
توضیحات : -
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,935,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,575,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,955,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,375,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,745,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,875,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,065,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,325,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,585,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,315,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,545,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,745,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,415,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,925,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,685,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,355,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 ( تاریخ های رفت: 14 و 15  فروردین)

کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql