copy-تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 98

copy-تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 6و7و8و9و10 اسفند ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

این پکیج در تاریخ 6 اسفند 290.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 7 اسفند 60.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 8 اسفند 20.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 10 اسفند 90.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql