تور آنتالیا 6شب | پرواز پگاسوس | ویژه نوروز 1400

تور آنتالیا 6شب | پرواز پگاسوس | ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,095,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,035,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,335,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,335,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,535,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,635,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,125,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,225,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,625,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,725,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,015,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,145,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,915,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,165,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,835,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,065,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,045,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,975,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
کودک 2تا6 سال 10/500/000 تومان
کودک زیر 2 سال 2/990/000 تومان
ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی زیر 60 سال

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد.

ویژه پرواز 28-29-30 اسفند و 1-2-3-4-5-6-7-8-9 فروردین/پکیج در تاریخ های رفت 28-29 اسفند و 1-2 فروردین دارای 1,500,000 تومان افزایش نرخ میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql