تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,610,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,420,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,230,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,180,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

ساعت رفت و برگشت پرواز: 10:30 به 14:30

نرخ کودک بدون تخت 3/700/000 تومان می باشد

نرخ کودک زیر دو سال 590/000 تومان می‌باشد.

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

رفت 17 اسفند طبق پکیج

رفت 14اسفند و مابقی تاریخ ها نت خروج 23 اسفند +200/000

رفت 12و13 اسفند +700/000

رفت 15 اسفند +900/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql