تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز معراج

تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز معراج

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

1.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. دریافت QR_CODE برای کلیه مسافران اجباریست .

2.نرخ کودک زیر دو سال 600.000 تومان و کودک بدون تخت 4/250/000 تومان می باشد.

3.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

4.هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

5.اعتبار تست 72 ساعت برای کلیه مسافرین بالای 6سال اجباریست. در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql