تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

ساعت رفت و برگشت پرواز: 19:45 به 14:30

نرخ کودک بدون تخت 7/000/000 تومان می باشد

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

11 فروردین طبق پکیج

رفت 10 فروردین +600/000

رفت 4و8و9 فروردین +1/100/000

رفت 26و27 اسفند3و7  فروردین +600/000

رفت 29 اسفند، 2 و 3 و 6 فروردین +1/800/000

زفت 28 اسفند و 29 اسفند+2/280/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql