تور آنتالیا | ویژه 17 تیر 1401 | پرواز فری برد

تور آنتالیا | ویژه 17 تیر 1401 | پرواز فری برد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
170,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فریبرد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10/990/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 1/090/000 تومان و نت می باشد .

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql