تور نوروز ارمنستان
تور ارمنستان | ویژه 8 فروردین | پرواز قشم ایر

تور ارمنستان | ویژه 8 فروردین | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
SUPEROR
توضیحات : SUPEROR
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات:

پرواز رفت و برگشت قشم ایر، اقامت هتل، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

توضیحات:

نرخ کودک زیر 2 سال 900/000 تومان و کودک بدون تخت 5/600/000 تومان می باشد.

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql