تور آنتالیا | ویژه 12و13و14 خرداد | پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا | ویژه 12و13و14 خرداد | پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس - 6شب و 7روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد.

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

29 اسفند

1 و 7 و 8 فروردین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql