تور آنتالیا | ویژه 19و20و21 خرداد | پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا | ویژه 19و20و21 خرداد | پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,945,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس - 6شب و 7روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد.

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

29 اسفند

1 و 7 و 8 فروردین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql