تور پاتایا | ویژه زمستان 1401

تور پاتایا | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,810,000 تومان
32650000
توضیحات : 32650000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

قیمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql