تور آنتالیا | ویژه 20 آبان 1401 | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 20 آبان 1401 | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,557,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,978,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,268,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,367,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,171,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,731,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,222,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,326,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,433,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,953,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,628,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,685,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,866,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,789,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,894,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,597,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,597,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,702,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,992,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,207,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,702,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,094,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,207,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
MR ONLY
توضیحات : MR ONLY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,416,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,834,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,939,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,957,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,461,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,419,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,123,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,566,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,419,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,123,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,566,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,628,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,628,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,837,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,959,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,775,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,984,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,464,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,213,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,088,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,464,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,213,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,088,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,467,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,402,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,092,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,927,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,033,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
171,047,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,317,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,029,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,902,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,902,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,551,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,551,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,551,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,551,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,798,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,865,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,168,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,865,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,734,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,047,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,223,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,582,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,955,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,751,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,059,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,242,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,477,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,242,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,477,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,168,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,394,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,049,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,548,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,194,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,812,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,448,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,007,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,949,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,736,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,331,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql