تور آنتالیا | ویژه 13 آبان 1401 | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 13 آبان 1401 | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,484,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,911,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,654,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,201,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,333,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,424,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,529,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,051,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,664,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,677,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,156,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,366,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,887,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,561,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,619,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,368,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,827,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,696,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,828,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,828,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,141,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,201,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,201,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
MR ONLY
توضیحات : MR ONLY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,636,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,098,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,413,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,873,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,009,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,768,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,082,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,056,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,056,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,709,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,604,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,709,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,604,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,892,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,709,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,397,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,022,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,966,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,754,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,069,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,858,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,069,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,858,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,278,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,593,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,963,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,278,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,963,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,532,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,799,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,731,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,799,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,667,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,157,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,411,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,593,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,149,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,101,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,327,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,874,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,982,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,253,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,609,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,128,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,851,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,472,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,373,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,294,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql