تور دبی 3 شب با پرواز ایر عربیا

تور دبی 3 شب با پرواز ایر عربیا

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,402,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,427,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,597,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,602,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,697,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,609,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,708,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,398,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,669,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,669,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,772,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,041,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,561,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,776,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,341,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,787,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,097,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,613,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,817,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,008,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,213,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,174,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,509,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,341,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Premium Room
توضیحات : Deira - Premium Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,972,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,441,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,783,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,452,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,798,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,496,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,332,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,109,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Sheikh Zayed - Studio Room
توضیحات : Sheikh Zayed - Studio Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,889,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,916,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,231,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,963,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,951,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,413,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,253,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,996,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,709,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,409,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,318,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,388,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,468,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,429,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,497,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,961,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,005,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,527,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,551,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,005,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,631,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,751,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,286,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,873,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,005,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,753,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,999,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,434,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,087,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,687,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,313,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,005,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,343,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,562,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,952,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,398,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,739,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,628,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,672,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,256,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,001,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,449,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,053,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,463,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,408,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,581,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,596,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,675,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,562,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,908,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,722,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,941,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,109,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,751,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,717,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,154,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,979,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,852,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Ras Al Khaimah - Deluxe Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 50 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
توضیحات : Ras Al Khaimah - Deluxe Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 50 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,618,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,510,000 تومان
Ras Al Khaimah - Premium Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 50 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
توضیحات : Ras Al Khaimah - Premium Room - Charge 1-4 Dec DBL 75 AED SNG 150 AED , 20-27 Dec DBL 52 AED SNG 50 AED , 27 Dec - 11 Jan DBL 285 AED SNG 570 AED , 11-16 Jan DBL 75 AED SNG 150 AED , Galla Dinner 880 AED
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 ویژه پاییز و زمستان 98 

اولین تاریخ ورود مسافر : 10 آذر ماه  1398

آخرین تاریخ خروج مسافر : 16 دی ماه 1398

 ترانسفر فرودگاهی شامل تورهای 3 شب به بالا انجام پذیر می باشد.
نرخ ریالی درج شده در پکیج ، مربوط به شروع نرخ پروازهای Point Of Sales ایرعربیا بوده است . لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید .
در صورت درخواست بار بصورت رفت و برگشت مبلغ 70.000 تومان و کترینگ غذایی 90.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد .
نرخ کودک زیر دو سال  1.966.000 تومان می باشد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql