تور پوکت | ویژه رفت 4 اسفند | زمستان 1401

تور پوکت | ویژه رفت 4 اسفند | زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز سلام ایر- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

قیمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 70%کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql