تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

*****

19 اسفند ماه طبق پکیج

15 اسفند ماه 500.000 تومان افزایش

12 اسفند ماه 1.000.000 تومان افزایش

16 اسفند ماه 2.500.000 تومان افزایش

*****


قیمت کودک ٢ تا ٦ سال بدون تخت 6.000.000 تومان می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین قیمت بسته شده و برای هر تاریخی با کانتر مربوطه چک شود

شرایط سفر به گرجستان:

مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد

مسافر بابت هر روز اقامت ۱۰۰ دلار همراه داشته باشد.

همراه داشتن کارت واکسن کرونا ٢ دور که از دوز دوم حداقل ١٤ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ( الزامی می باشد. (واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی)

خدمات:

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی

توضیحات:

۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

۲ - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

۴ - در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود .

۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

٦ -همکاران گرامی مسولیت چک مدارک و تاžد درستی به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. لطفا بعد از دریافت مدارک حتما تمامی اطلاعات را چک کنید و در صورت مغاžرت به کانتر مربوطه اطلاع دهید.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql