تور ایروان | ویژه دی و بهمن 1401 | 3شب | پرواز قشم ایر

تور ایروان | ویژه دی و بهمن 1401 | 3شب | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


***03
بهمن ماه 1.000.000 تومان افزایش
10 بهمن 500.000 هزار تومان افزایش

17بهمن ماه 1.400.000تومان افزایش
24بهمن طبق پکیج ***

قیمت کودک
2تا 6 سال بدون تخت 8.000.000
تومان نت می باشد.
قیمت کودک
زیر 2سال 700.000 تومان نت می باشد.
خدمات:

بلیط
رفتوبرگشتقشم ایر،استقبالوترانسفرفرودگاهی،اقامتدرهتل،بیمهمسافرتی، سیم کارت
توضیحات:

2-صدوربیمه برای افراد بالای60سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ توراخذ خواهد شد.
3-پرداخت50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
4-پروازو هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
5-دربرخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
6-مسئولیتکنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانسثبت نام کننده می باشددر غیر اینصورت مسئول هزینه هایمتعلقه خواهد شد.
7-هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست منفیPCRالزامی می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql