تور پوکت | ویژه رفت 18 اسفند | زمستان 1401

تور پوکت | ویژه رفت 18 اسفند | زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,370,000 تومان
POOL VIEW
توضیحات : POOL VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز سلام ایر- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

قیمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

نرخ کودک زير 2 سال 4/000/000 تومان مي باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql