تور پاتایا | ویژه رفت 19 اسفند | زمستان 1401

تور پاتایا | ویژه رفت 19 اسفند | زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,520,000 تومان
Private Beach
توضیحات : Private Beach
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,280,000 تومان
private beach
توضیحات : private beach
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تاریخهای پرواز 12 و 19 اسفند

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

قیمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql