تور آنتالیا | ویژه نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,930,000 تومان
Ramada Resort Side
توضیحات : Ramada Resort Side
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,535,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
Side Sea view
توضیحات : Side Sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,240,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
DLX Sea View
توضیحات : DLX Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,125,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,055,000 تومان
Jade Room
توضیحات : Jade Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور آنتالیا از تھران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بھار+ بھترین ھتل ھای 5 ستاره  + پرواز پگاسوس  + ترانسفر
فرودگاھی، بیمه مسافر


***کودک بالای 6 سال در ھتل ھای رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در ھتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.
***ھمراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته
باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در ھر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راھنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت ھرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عھده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، ھزینه بیمه به عھده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد

نرخ کودک بدون تخت 19.990.000 تومان میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql