تور ازمیر | ویژه نوروز 1402

تور ازمیر | ویژه نوروز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
Superior Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
Deluxe Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
Superior Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 23 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 20 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان
Deluxe Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

7 فروردین 1.000.000 تومان افزایش

29 اسفند و 2 فروردین 3.000.000 تومان افزایش

9 فروردين مطابق پکیج

****

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz